Usluge

Svi poslovi, koji se odnose na saobraćajni inženjering, obavljaju se u skladu sa zakonskom regulativom (Zakoni, Pravilnici i standardi) i inženjerskom praksom, kako bi pružena usluga bila precizna, tačna i u skladu sa zahtevima investitora.

Partizanska Ulica Radovi na putu
Koraci koji su važni za pružanje adekvatne usluge podrazumevaju sledeće:
 • Analizu projektnog zadatka, usmeni razgovor sa naručiocem ili investitorom;
 • Konsultacije sa imaocima javnih ovlašćenja, nadzornim organima;
 • Prikupljanje podataka sa terena u vidu video ili foto dokumentacije;
 • Geodetska merenja i snimanja terena, priprema digitalne podloge;
 • Analizu prikupljenih terenskih podataka u odnosu na zahteve iznete kroz projektni zadatak;
 • Izrada projektnog rešenja;
 • Predaja dokumentacije nadležnom organu i investitoru
 • Ishodovanje saglasnosti i rešenja nadležnih institucija
 • Implementacija projektnog rešenja i kontrola izvedenih radova
Naše usluge:

Izrađujemo projekte saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima I i II reda, opštinskim putevim i ulicama. Za potrebe izvođenja radova na putu, izrađujemo i projekte privremene saobraćajne signalizacije i sa uslugom ishodovanje saglasnosti upravljača puta i rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja koje izdaje nadležno Ministarstvo za poslove saobraćaja

Izrađujemo tehničku dokumentaciju za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom (projekte saobraćajnih površina, hidrotehničkih instalacija, javnog osvetljenja, zaštite i izmeštanja gasovoda, toplovoda i TT instalacija, saobraćajne signalizacije i pejzažnog uređenja). Za potrebe klijenata, sprovodimo kompletan postupak kroz CEOP, od ishodovanje Lokacijskih uslova do dobijanja građevinske dozvole i prijave radova.

Izrađujemo tehničku dokumentaciju za izgradnju industrijskih objekata i proizvodnih hala (projekte arhitekture, hidrotehničkih instalacija i hidrantske mreže, unutrašnjeg osvetljenja, mašinskih instalacija). Za potrebe klijenata, sprovodimo kompletan postupak kroz CEOP, od ishodovanje Lokacijskih uslova do dobijanja građevinske dozvole i prijave radova.

Za potrebe klijenata realizujemo po sistemu „ključ u ruke“ izradu projekata saobraćajne signalizacije, ishodovanje rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja i postavljanje saobraćajne signalizacije po projektu.

Za potrebe Investitora sprovodimo i stručan nadzor nad izvođenjem radova.

Izrađujemo dokumentaciju o posebnim zahtevima koje javni put mora da ispuni sa aspekta bezbednosti saobraćaja:

 • Procena uticaja puta na bezbednost saobraćaja;
 • Revizija projekata puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja u svim fazama projektovanja (RSA);
 • Proveru bezbednosti javnog puta (RSI);
 • Mapiranje rizika, identifikacija i rangiranje opasnih mesta i
 • Nezavisna ocena uticaja puta na saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Tehnički pregled objekta investitor može poveriti privrednom društvu da obavi u njegovo ime. PINS Inženjering d.o.o. poseduje stručan tim projektanata koji vrši tehnički pregled i prijem objekata niskogradnje i visokogradnje. Za potrebe investitora sprovodimo postupak kroz CEOP do dobijanja upotrebne dozvole.

Za saobraćajne priključke za koje ne postoji upotrebna dozvola sprovodimo postupak ozakonjenja. U ime investitora podnosimo zahtev za utvrđivanje vidljivosti priključka, izrađujemo Zapisnik o zatečenom stanju, ishodujemo saglasnost upravljača puta i upotrebnu dozvolu koje izdaje nadležno Ministarstvo.

Za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji izrađujemo Studiju opravdanosti za izgradnju koja se finansira iz javnih sredstava.

Izaberite uslugu koja je u skladu sa potrebama Vaše kompanije

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.