Saradnja sa opštinom Doljevac

Opština Doljevac je opština u Nišavskom okrugu u jugoistočnoj Srbiji. Prema poslednjem popisu u opštini je živelo blizu 16.000 stanovnika.

PINS Inženjering je sklopio ugovor sa opštinom Doljevac o izradi projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima IIA reda kroz naselja na teritoriji opštine Doljevac. Ukupno će biti obrađeno 8km državnih puteva. Projekat se sastoji iz tri faze: saobraćajno istraživanje, analize i predloga mera i neposredne izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Cilj projekta je:

  • Postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije i opreme na odsecima državnih puteva kroz naselja;
  • Utvrđivanje granice naselja i pravca pružanja državnih puteva kroz naselja na teritoriji opštine Doljevac;
  • Stvaranje uslova koji će omogućiti upravljaču puta efikasniji način održavanja saobraćajne signalizacije i opreme na državnim putevima.

Opštinska uprava Opštine Doljevac obavlja poslove iz svog delokruga na osnovu i u okviru Ustava, Zakona, Statuta opštine Doljevac i drugih akata organa opštine. Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ. Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Poslovi iz delokruga Opštinske uprave vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, kojima rukovode rukovodioci. Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik Opštinske uprave. U Opštinskoj upravi obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova. U Opštinskoj upravi Opštine Doljevac unutrašnje osnovne organizacione jedinice su: Odeljenje za privredu i finansije, Poresko odeljenje, Odeljenje za urbanizam i inspekcijske poslove, Odeljenje za opštu upravu i vanprivredne delatnosti.

Slične objave